Наукова та науково-технічна діяльність

В основу успіху роботи колективу інституту покладено принцип проведення досліджень на випередження. Наукова установа має багатий досвід проведення наукових досліджень, розвинену методологічну базу та широке коло наукових зв’язків. Рівень її наукового потенціалу неодноразово оцінювався як один з найвищих серед науково-дослідних установ Збройних Сил України. Найбільшим надбанням інституту є науковці – висококваліфіковані, відповідальні, закохані в свою справу. В колективі працює 15 докторів наук і 54 кандидата наук. В інституті функціонує постійнодіюча докторська рада СРД 26.702.01 (повноваження до 06.06.2025 р.) за спеціальностями:

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 20.01.05 "БУДІВНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ"

1. Формула спеціальності


Будівництво Збройних Сил – галузь науки, яка вивчає закономірності та принципи створення, розвитку та підготовки Збройних Сил до оборони країни, підтримання їх у необхідному складі та бойовій готовності з метою забезпечення відбиття нападу та розгрому агресора при розв’язанні ним війни.


2. Напрямки досліджень


2.1. Розробка наукових основ, теорії і методології будівництва Збройних Сил, систематизація і дослідження закономірностей їх розвитку.


Дослідження та обгрунтування обрису, завдань, раціонального складу Збройних Сил, їх організаційної структури. Визначення співвідношення видів Збройних Сил та основних напрямків їх будівництва і розвитку.


Обгрунтування доцільної системи підготовки воєнних кадрів.


Удосконалення мобілізаційної підготовки Збройних Сил. Шляхи підвищення бойової та мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки військ. Проблеми удосконалення керівництва і планування оперативної та бойової підготовки військ.


Визначення критеріїв та обгрунтування нормативів створення запасів та резервів матеріальних засобів, принципів всебічного забезпечення Збройних Сил.


Розробка методичних підходів, методів та способів комплектування Збройних Сил, шляхів забезпечення їх боєздатності та готовності до відбиття агресії.


Розробка оперативно – стратегічних вимог до системи озброєння видів Збройних Сил.

Дослідження проблем підвищення бойових можливостей Збройних Сил, видів Збройних Сил, спеціальних військ та ефективності основних заходів з питань будівництва Збройних Сил.


Порівняльна оцінка бойової могутності Збройних Сил України і іноземних держав. Систематизація досвіду бойової та оперативної підготовки в іноземних арміях.


2.2. Обгрунтування основних напрямів військово-технічної політики щодо оснащення (розробки, закупівлі, модернізації, виробництва) Збройних Сил озброєнням та військовою технікою, засобами і системами управління.


Обгрунтування обрису перспективних систем озброєння видів Збройних Сил та їх систем технічного забезпечення.


2.3. Воєнно-економічний аналіз і обгрунтування раціональних шляхів вдосконалення та розвитку Збройних Сил, їх видів, родів військ і спеціальних військ.


Оцінка воєнно-економічних умов будівництва і розвитку Збройних Сил.


Прогнозування економічних можливостей держави щодо оснащення Збройних Сил озброєнням і військовою технікою, створення запасів та резервів матеріальних засобів.


3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні, економічні.

Розділ 2.1 - військові науки,

розділ 2.2 - технічні науки,

розділ 2.3 - економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.02.01 "ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ"

1. Формула спеціальності


Воєнна безпека держави – галузь науки, яка вивчає проблеми теорії і практики захисту національних інтересів, національних цінностей держави від воєнних загроз.


2. Напрямки досліджень


2.1. Воєнно-політичний та воєнно-стратегічний аналіз можливих джерел, причин, цілей і характеру сучасних війн та воєнних конфліктів.


Розробка методологічних основ оцінки та прогнозування воєнно-політичної обстановки, рівнів воєнної небезпеки та воєнної безпеки.


Дослідження проблем запобігання війн і воєнних конфліктів та воєнно-політичних шляхів їх вирішення.


Розробка доктринальних основ та обгрунтування завдань, складу і побудови системи забезпечення воєнної безпеки держави, організації управління та взаємодії на різних етапах її функціонування.


Обгрунтування концептуальних шляхів будівництва і реформування Воєнної організації держави, розвитку теорії воєнного мистецтва з урахуванням інтересів колективної безпеки держав та зростання ролі миротворчої діяльності.


Дослідження проблеми оборонної достатності та шляхів її реалізації в практиці воєнного будівництва і міждержавних відносин.


Обгрунтування шляхів зміцнення колективної безпеки держав на грунті двостороннього та багатостороннього стратегічного партнерства, заходів досягнення воєнної рівноваги, роззброєння, поширення форм і способів миротворчої діяльності.


2.2. Дослідження воєнних аспектів забезпечення національної безпеки держави в технічній та інформаційній сферах.


Оцінювання стійкості та ефективності системи забезпечення воєнної безпеки держави та шляхів їх вирішення.


Обгрунтування воєнно-технічних шляхів запобігання війн та воєнних конфліктів.


3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені: військові, технічні.

Розділ 2.1 - військові науки,

розділ 2.2 - технічні науки.

В інституті здійснюється активна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук, щорічно здійснюється набір у докторантуру та ад'юнктуру інституту. Докторантура функціонує за спеціальністю 20.02.12 "ВІЙСЬКОВА КІБЕРНЕТИКА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК" (Військові науки) та ад'юнктура за спеціальністю 253 "ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ (ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ)".

За роки наукової діяльності вченими інституту виконано більше 300 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, більше 2000 оперативних завдань.

Матеріали досліджень викладені у більш як 900 звітах з наукової роботи.

Інститут є головною науково-дослідною установою Збройних Сил України та призначений для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі воєнної науки з метою одержання нових знань та пошуку шляхів їх практичного застосування для забезпечення потреб Збройних Сил України в якісній науковій та науково-технічній продукції, бере участь у проведенні заходів наукового та науково-технічного супроводження й розвитку дослідницької інфраструктури у межах визначених повноважень, здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

За роки існування налагоджена тісна співпраця з Національним університетом оборони України, науково-дослідними установами Збройних Сил України, конструкторськими бюро оборонно-проектного комплексу та іншими установами міністерств і відомств. Позитивні результати постійної взаємодії з командуваннями видів Збройних Сил України та управліннями Генерального штабу Збройних Сил України.

Науковці інституту беруть участь у виконання завдань у ході російсько-української війни.